ALL Cloud VPS HIGH CPU Falkenstein Germany

HIGH vCPU 2, RAM 8 GB, HIGH I/O SSD 80 GB

Setup €3.50

 • 2 Core CPU
 • 8 GB RAM
 • 80 GB SSD Disk
 • 1 Gbps, Traffic 25 TB Network
 • 1 x IPv4 & 1 x IPv6 IP
Starting from
€52.00EUR
Monthly
€3.50 Setup Fee
Order Now
HIGH vCPU 4, RAM 16 GB, HIGH I/O SSD 160 GB

Setup €3.50

 • 4 Core CPU
 • 16 GB RAM
 • 160 GB SSD Disk
 • 1 Gbps, Traffic 25 TB Network
 • 1 x IPv4 & 1 x IPv6 IP
Starting from
€90.00EUR
Monthly
€3.50 Setup Fee
Order Now
HIGH vCPU 8, RAM 32 GB, HIGH I/O SSD 240 GB
 • 8 Core CPU
 • 32 GB RAM
 • 240 GB SSD Disk
 • 1 Gbps, Traffic 25 TB Network
 • 1 x IPv4 & 1 x IPv6 IP
 • €3.50 Setup
Starting from
€182.00EUR
Monthly
€3.50 Setup Fee
Order Now
HIGH vCPU 16, RAM 64 GB, HIGH I/O SSD 360 GB

Setup €3.50

 • 16 Core CPU
 • 64 GB RAM
 • 360 GB SSD Disk
 • 1 Gbps, Traffic 25 TB Network
 • 1 x IPv4 & 1 x IPv6 IP
Starting from
€366.00EUR
Monthly
€3.50 Setup Fee
Order Now
HIGH vCPU 32, RAM 128 GB, HIGH I/O SSD 600 GB

Setup €3.50

 • 32 Core CPU
 • 128 GB RAM
 • 600 GB SSD Disk
 • 1 Gbps, Traffic 25 TB Network
 • 1 x IPv4 & 1 x IPv6 IP
Starting from
€706.00EUR
Monthly
€3.50 Setup Fee
Order Now
HIGH vCPU 48, RAM 192 GB, HIGH I/O SSD 960 GB

Setup €3.50

 • 48 Core CPU
 • 192 GB RAM
 • 960 GB SSD Disk
 • 1 Gbps, Traffic 25 TB Network
 • 1 x IPv4 & 1 x IPv6 IP
Starting from
€1,050.00EUR
Monthly
€3.50 Setup Fee
Order Now